Õppekomplekt:

Loodusõpetus 1. klassile

Tööraamat I osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Tööraamat II osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
Töölehed
Sirje Aher
e-õpik
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti

Vaata näidislehekülgi:

Loodusõpetuse tööraamat 1.klassile

Loodusõpetuse tööraamat 1.klassile

II osa
Sirje Aher, Georg Aher, Asta Tuusti
21x28cm, pehme köide, 36 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2014

Kaheosalises õpik-tööraamatus käsitletakse õppekavakohaseid teemasid „Meeled“ ja „Avastamine” läbi nelja aastaaja.

Tööraamatu pildid ja ülesanded tutvustavad kodulähedast loodust, ärgitavad seda uurima, tähelepanekuid ja järeldusi tegema. Sisu valikul on arvestatud alushariduses omandatuga, sujuvalt minnakse tuttavatelt teemadelt üle looduses keerulisemate seoste tutvustamisele. Õpilast innustatakse looduses viibima ja vaatlusi tegema, harjutatakse probleemide märkamist ja lahenduste otsimist. Teabe edastamiseks kasutatakse tööraamatus peamiselt jooniseid ja fotosid, tekstina esitatakse infot minimaalselt.

Tööraamatus on rohkesti tähelepanuharjutusi ning õppeaineid lõimivaid ülesandeid, mis võimaldavad õpilasel aktiivselt ja loovalt omandada uusi teadmisi ja oskusi kas õpetaja juhendamisel, koostöös klassikaaslastega või iseseisvalt.

Trükitud raamatu lisaks on õpetajatele ette nähtud juhendmaterjalid digikujul, mis laiendavad tööraamatus esitatut ja annavad juhiseid õuesõppeks ja praktilisteks töödeks. Iga õppetunni kohta on õppevara autori Georg Aheri poolt sisse loetud audiosalvestis, mis seletab lahti tunnis läbivõetava teema ning pakub täiendavat teavet selle kohta. Lisaks on paljude tundide jaoks salvestatud ka lühemad lood, mis on mõeldud õpilastele ettemängimiseks. Viimased võimaldavad muuta klassitunnid mitmekesisemaks ning äratada õpilastes suuremat huvi aine teemade vastu.
Mõne teema jaoks on autorid koostanud õppetunni näidiskava koos täiendava materjali ja viidetega internetis leiduvatele soovituslikele teabeallikatele.

Õpik-tööraamatu on koostanud tuntud loodushariduse propageerijad Georg Aher, Sirje Aher ja Asta Tuusti ning illustreerinud Epp Margna.

Õpik-tööraamat vastab riiklikule õppekavale.