Õppekomplekt:

Matemaatika 2. klassile

Tööraamat I osa
Kaja Belials
Tööraamat II osa
Kaja Belials
Tööraamat IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials
Matemaatika tööraamat 2.klassile

Matemaatika tööraamat 2.klassile

III osa
Kaja Belials
21x28cm, klamberköide, 80 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2015

Tööraamat 2. klassile on jätkuks 1.klassi tööraamatule.
Tööraamat toetab õpetajat õpetamisel ja aitab hoida ning süvendada laste huvi matemaatika vastu. Matemaatikat õpetatakse lastele tuttavate sündmuste ja olukordade kaudu, lähtudes printsiibist tuntult tundmatule. Esmalt korratakse varem õpitut, seejärel tehakse tutvust uute teemadega — arvud 0‒1000; peast liitmine ja lahutamine 100 piires; peast täiskümnete ja -sadade liitmine 1000 piires; arvude 1‒10 korrutamine 1, 2, 3, 4 ja 5-ga; täht arvu tähisena; kell ja kellaaeg; kalender; termomeeter ja temperatuuri mõõtmine. Mõõtühikud, mida õpitakse, on kilomeeter, detsimeeter, sentimeeter, kilogramm, gramm, liiter, tund, minut, sekund ja nende tähised. Geomeetrias leiavad käsitlemist järgnevad teemad: sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk, ring ja ringjoon, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus ja kera. Iga õpitava teema juures on tekstülesandeid ja loogikaülesandeid. Olulisel kohal on õppeainete vaheline lõiming.

Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis aitavad õpitut korrata ja kinnistada.
Tööraamatu tegelased on tuttavad juba 1.klassist. Ka nemad on nüüd jõudnud 2.klassi.

Tööraamat avaldatakse neljas osas. Igaks õppeveerandiks on 1 raamat. Nii on lapse koolikott kergem.

Tööraamatu on koostanud Kaja Belials ja illustreerinud Elo Annion.

Tööraamat vastab riiklikule õppekavale.

Õppekomplekti kuuluvad töölehed iseseisvaks tööks. Kogumikus on isesisvad tööd kõigi õpitavate teemade kohta. Töölehtede ülesannete lahendamine annab tagsisidet õpitu omandamisest.
Tööd on kahes variandis: A ja B.