Õppekomplekt:

Matemaatika 3. klassile

Õpik I osa
Kaja Belials
Õpik II osa
Kaja Belials
Töövihik I osa
Kaja Belials
Töövihik II osa
Kaja Belials
Töövihik III osa
Kaja Belials
Töövihik IV osa
Kaja Belials
Töölehed
Kaja Belials
Matemaatika õpik 3. klassile

Matemaatika õpik 3. klassile

I osa
Kaja Belials
21x28cm, pehme köide, 88 lk, värvitrükk,
ilmumisaasta 2017

3. klassi õpik on jätkuks 2. klassi tööraamatule. Õpik ilmub kahes osas. Õpiku tegelased on tuttavad juba 1. ja 2. klassist. Ka nemad on nüüd jõudnud 3. klassi.

Õpik on koostatud eesmärgiga hoida lastes huvi matemaatika vastu. Selleks käsitletakse lisaks matemaatikale teemasid, mis on 3. klassi lastele põnevad ja mõistetavad. Lähtutud on printsiibist tuntult tundmatule. Seega saab õpilane juba omandatud oskusi uute ülesannete lahendamisel kinnistada. Matemaatika õpetamisel pööratakse tähelepanu lõimingule teiste õppeainetega.
3. klassi matemaatika õpik vastab riiklikule õppekavale.

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:
 • Arvud 1- 10 000 piires, nende võrdlemine ja järjestamine.
 • Peast kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires.
 • Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires.
 • Korrutustabel, korrutamis- ja jagamistehete komponentide nimetused.
 • Avaldis, tehete järjekord ja sulud.
 • Summa korrutamine ja jagamine.
 • Murrud ½, ⅓, ¼, ⅕ , murdude põhjal arvust osa leidmine.
 • Pikkusühikud, massiühikud, ajaühikud ja tehted nimega arvudega ning mõõtühikute teisendamine.

3. klassis lahendatakse peamiselt kahetehtelisi tekstülesandeid.

  Geomeetrilised kujundid:
 • kuup,
 • risttahukas,
 • kera,
 • silinder,
 • koonus,
 • kolm- ja nelinurkne püramiid